Nizamnamə


24/09/13 Nizamnamə

 

 

       "QEYDİYYATA     ALINMIŞDIR”                                       "TƏSDİQ    EDİLMİŞDİR”

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASININ                                     BƏLƏDİYYƏ ÜZVLƏRİNİN

                 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ

 


Qeyd ________680_______                                                          7 fevral   2000 –ci il tarixli

                                                                                                            2 saylı iclas protokolu

"      ”                        20      -ci il                                                     _________________C.Hacıyev

NAZİR____________________                                                              __________________2000-ci il


  

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

İSMAYILLI    RAYONU 

İSMAYILLI                                BƏLƏDİYYƏSİNİN

   

N İ Z A M N A M Ə S İ 

I. ÜMUMİ   MÜDDƏALAR 

1.      Nizamnamə "Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2 iyul 1999-cu il tarixli Qanununa və Bələdiyyənin nümunəvi nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 15 oktyabr tarixli qanuna əsasən hazırlanmışdır.

2.      İsmayıllı rayonunun İsmayıllı şəhər bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və "Bələdiyyələrin statusu haqqında”, "Bələdiyyələrə seçkilər qaydaları haqqında” Azərbaycan respublikası qanunlarına uyğun olaraq ümumi, birbaşa seçki hüquqi əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş bələdiyyə üzvlərindən ibarət kollegial orqan olub qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetmənin həyata keçirmək məqsədilə yaradılmışdır.

Özünün fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarını və bu nizamnaməni rəhbər tutur.

     3. Bələdiyyənin adı:         İsmayıllı bələdiyyəsi

     4. Bələdiyyənin ünvanı:   İsmayıllı şəhəri H.Əliyev prospekti 49

     5. İsmayıllı rayonunun İsmayıllı bələdiyyəsi (bundan sonra bələdiyyənin İsmayıllı şəhərinin hüdudları dairəsini əhatə edən ərazi sərhədləri daxilində özünüidarəetmə formasında fəaliyyət göstərir.

    6. Bələdiyyə hüquqi şəxsdir, onun öz möhürü, ştampı, bankda hesabı vardır.

     7. Bələdiyyə öz fəaliyyətini əlaqələndirmək, hüquq və mənafelərini daha səmərəli həyata keçirmək məqsədilə ittifaqlar yarada bilər. Həmin ittifaqlar qanunvericiliyinə uyğun qaydada qeydiyyata alınır. Bələdiyyə ittifaqlarına bələdiyyələrin səlahiyyətləri verilməlidir.

 

II. BƏLƏDİYYƏNİN   FƏALİYYƏTİNİN    TƏŞKİLİ

 

Bələdiyyə üzvünün hüquq və vəzifələri

 

            1.  Bələdiyyə üzvü – bələdiyyə seçkilərində seçilmiş, mandatı ərazi seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş şəxsdir.

          1.1. Bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə üzvünün müzakirə olunan məsələlər barəsində çıxış etmək, təkliflər və düzəlişlər vermək, qeydlər etmək, çıxış edənlərə və ya təyin edilməsinə razılıq verilən vəzifələrə göstərilmiş namizədlərə sual vermək, arayış vermək, səsvermədə iştirak etmək hüquqi vardır.

         2. Bələdiyyə üzvü bələdiyyənin, bələdiyyənin iclasları arasında dövrdə isə bələdiyyə sədrinin qabaqcadan razılığı olmadan əmək müqaviləsi ilə işlədiyi yerdə müdiriyyətin təşəbbüsü ilə işdən çıxarıla bilməz, yaxud intizam tənbehi qaydasında azmaaşlı işə keçirilə bilməz.

            3.Bələdiyyə üzvü 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq seçicilərinə hesabat verir.

        4.Bələdiyyə üzvü daimi yaşamaq üçün bələdiyyənin hüdudlarından kənara keçdikdə və ya başqa səbəblərdən bələdiyyə üzvlüyü vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, bələdiyyə üzvlüyü səlahiyyətləri öhdəsindən götürülməsi haqqında bələdiyyəyə ərizə verir.

            4.1.bələdiyyənin növbəti iclası ərizəyə baxıb müvafiq qərar qəbul edir və bu qərarı həmin dairənin seçicilərinin nəzərinə çatdırır.

 

Bələdiyyənin iclası:

 

1.      Bələdiyyənin iclası bələdiyyə üzvlərinin ümumi yığıncağıdır.

2.      Bələdiyyənin iclaslarında həll edilən məsələlər:

-           bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması, qanunla müəyyən edilmiş hallarda onların səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi;

-           bələdiyyənin parlamentinin təsdiq edilməsi;

-           bələdiyyənin sədrinin, onun müavinlərinin, daimi və başqa komissiyalarının seçilməsi.

-           Yerli vergilərin və ödənişlərin müəyyən edilməsi;

-           Yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi;

-           Bələdiyyə mülkiyyətində sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində sərəncam;

-           Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramları kimi dövlət sosial təminatlarından əlavə mütəmadi və birdəfəlik sosial təminat müəyyən edir, dövlətin həyata keçirdiyi sosial inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq, məktəbəqədər tərbiyə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının saxlanılması və istifadə edilməsi, sanitariya müəssisələrinin təşkili, saxlanılması və inkişafı, mənzil tikintisi, yerli əhəmiyyətli su mənbələrindən istifadə, su təchizatının və kanalizasiya təsərrüfatının təşkili, yerli əhəmiyyətli yolların tikilməsi və saxlanılması, mərasim xidmətlərinin təşkili və qəbirstanların qorunması, yerli nəqliyyat və rabitə xidmətinin təşkili, ticarət, ictimai iaşə və məişət xidmətlərinin təşkilinə şərait yaradılması, mədəniyyət müəssisələrinin inkişafına yardım göstərilməsi, tarix və mədəniyyət abidələrinin saxlanılması, informasiya xidmətinin təşkili, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti üçün şərait yaradılması, kimsəsizlərə, xəstələrə, qocalara, maddi imkansızlara, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, həmçinin istedadlı uşaqlara əlavə yardım, fiziki tərbiyə və idmanın inkişafına yardım göstərilməsi, əhalinin məşğulluğuna, adamlara peşələri üzrə işlə təmin olunmasına kömək göstərilməsi və yerin infrastrukturun digər sahələrini əhatə edən digər yerli əhəmiyyətli sosial inkişaf məsələlərini həll edir;

-           dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, inkişaf proqramlarına nəzərdə tutulmayan və ya əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli aqrar, sənaye, rabitə, nəqliyyat və digər sahələrin təşkili v inkişafını əhatə edən iqtisadi inkişaf proqramları həyata keçirir. Bələdiyyə proqramlarının və bələdiyyəyə verilmiş əmlakdan səmərəli istifadə yollarını müəyyən edən proqramlar işləyib hazırlayır və həyata keçirir;

Yerli iqtisadi inkişaf proqramını həyata keçirərək bələdiyyə dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə müdaxilə edə bilməz.

 

dövlət həyata keçirdiyi ekoloji proqramlarda nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli ekoloji təmizlik məsələlərinin həllinə yerli  əhalini cəlb etməklə yerli şəraitdə mövcud olan ekoloji tarazlığın qorunub saxlanılması, bələdiyyə ərazisinin yaşıllaşdırılması və emalı, suyun, havanın, torpağın hər cür çirklənmədən qorunması, qonşu bələdiyyələrə ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi və yerli əhəmiyyətli digər tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə əlaqədar proqramlar işləyib hazırlayır və həyata keçirir. Bələdiyyə dövlətin ekoloji proqramları ilə yerli ekoloji proqramları ilə yerli ekoloji proqramların əlaqələndirilməsinə, müəyyən hallarda birgə tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım göstərir.

2) Yerli rəy sorğusunnu təyin etmək barədə qərar qəbul edir.

 

Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları

 

1.         bələdiyyə öz səlahiyyətlərinə aid məsələlərin qabaqcadan nəzərdən keçirilməsi və hazırlanması üçün, habelə bələdiyyənin qərarlarının həyata keçirilməsinə yardım göstərilməsi, bələdiyyənin tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinə nəzarət üçün daimmi və başqa komissiyalar yaradır. Daimi və başqa komissiyalar səalahiyyətləri daxilində fəaliyyətlərinin təşkili məqsədi ilə öz işinə ekspertlər cəlb edə bilər. Onlar "Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları haqqında” Əsasnamə, bələdiyyənin nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərir.

2.         Bələdiyyənin daimi və başqa (hər hansı tədbiri, proqramları həyata keçirmək üçün) komissiyaları bələdiyyə üzvlərindən ibarətdir.

3.         Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir.

-         Yerli əhəmiyyətli sosial müdafiə və sosial inkişaf, ekoloji, iqtisadi inkişaf, yerli xidmət üzrə proqramlar hazırlayıb bələdiyyənin başçısına və ya yerli əhalinin müzakirəsinə çıxarmaq;

-         Yerli əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək, bələdiyyə iclaslarında müzakirə üçün proqramlar, arayışlar, qərar layihələri və başqa materiallar hazırlamaq;

-         Bələdiyyə və onun icra aparatı üçün təkliflər hazırlamaq;

-         Seçicilərin taapşırıqlarının yerinə yetirlməsinin təşkilinə və yoxlanılmasına kömək etmək;

4.         Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları bələdiyyə iclaslarında təşkil edilir. Daimi və başqa komissiyalar onları seçilmiş orqan qarşısında məsuliyyət daşıyır və ona hesabat verir.

 

Bələdiyyənin icra orqanları

 

1.       Bələdiyyənin icra orqanları onun icra aparatıdır.

2.       Bələdiyyənin icra aparatı bələdiyyənin sədrindən və yerli əhaliyə xidmət, iqtisadi, ekoloji, sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramları həyata keçirmək üçün yaradılan idarə, şöbə və bölmələrdən ibarətdir.

3.       bələdiyyə Şurasının tərkibi bələdiyyənin sədri, onun müavini, daimi komissiyaların sədrlərindən formalaşdırılır, daimi fəaliyyət göstərən bələdiyyə orqanı olub, bələdiyyə iclasları arasındakı dövrlərə fəaliyyət göstərir.

4.       Yerli əhaliyə xidmət, iqtisadi və sosial proqramları həyata keçirmək üçün yaradılan idarə, şöbə və bölmələrin rəhbərləri Bələdiyyə Şurasının qərarına əsasən, digər işçilər isə birbaşa bələdiyyənin sədri tərəfindən vəzifəyə təyin edilir.

5.       Bələdiyyənin icra aparatının fəaliyyətinə bələdiyyənin sədri rəhbərlik edir.

6.       bələdiyyənin icra aparatının strukturu onun qarşısında duran vəzifələrdən və maliyyə vəziyyətindən asıllı olaraq bələdiyyə iclasının qərarı ilə təsdiq edilir.

 

5. Bələdiyyənin icra aparatının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

 

                        - bələdiyyəyə baxılmaq və təsdiq edilmək üçün təqdim edilən

                    büdcə, plan, proqram və qərar layihələrinin hazırlanması;

                        - bələdiyyənin qəbul etdiyi qərarların yerinə yetirilməsi;

                        - bələdiyyə sədrinin qəbul etdiyi qərarların yerinə yetirilməsi;

                        - bələdiyyənin qanunla müəyyən olunmuş səlahiyyətlərinin həyata

                    keçirilməsinin təşkili;

        -  bələdiyyə mülkiyyəti və bələdiyyənin istifadəsinə verilmiş başqa

           mülkiyyətin idarə edilməsi;

        -  bələdiyyə əmlakının texniki inventarizasiyasının aparılması;

        -  qanunvericiliyə əsasən ona həvalə edilmiş digər səlahiyyətlərin

            həyata keçirilməsi.

 

Vətəndaşların  yığıncaqları

 

1.          Bu nizamnaməyə uyğun olaraq, əhalinin yerli əhəmiyyətli məsələlərə dair bələdiyyə aktları yaratmaq təşəbbüsü göstərmək hüququ vardır. Yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində əhalinin bələdiyyəyə vrdiyi bələdiyyə aktlarının layihələri hökmən əhalinin nümayəndələrinin iştirakı ilə açıq iclaslarda müzakirə olunmalı, nəticələri elan edilməlidir.

2.          Bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşların yerli rəy sorğusu keçirmək təşəbbüsü həmin ərazidə yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların azı 10 faizinin imzası toplandıqda baş tutmuş hesab edilir.

3.          Vətəndaşların bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə fərdi və ya kollektiv surətdə müraciət etmək hüququ vardır.

4.          Bələdiyyə, bələdiyyə orqanalrı və onların vəzifəli şəxsləri vətəndaşların müraciətlərinə mahiyyəti üzrə bir ay ərzində cavab verməlidirlər. Müraiətlərə cavab verilməsi müddətlərinin və qaydasının pozulması qanunvericiliyə əsasən məsuliyyətə səbəb  olur.

5.          Yerli özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunlarına, habelə bu nizamnaməyə zidd olmayan digər formalarda (məhəllə komitələri, assosiasiyallar, xeyriyyə təşkilatları və sair) iştirak edə bilərlər.

 

 

III. BƏLƏDİYYƏ  SƏDRİ VƏ SƏDR MÜAVİNLƏRİNİN

SƏLAHİYYƏT MÜDDƏTİ

 

1.      Bələdiyyənin sədri yeni seçilmiş bələdiyyənin birinci iclasında bələdiyyə üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə 5 il müddətinə seçilir. Bələdiyyənin sədri bələdiyyə üzvlərinin yarısından səsini topladıqda seçilmiş hesab olunur.

2.      Bələdiyyə sədrinin müavini bələdiyyə üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Bələdiyyə sədrinin müavini bələdiyyə üzvlərinin yarıdan çoxunun səsini topladıqda seçilmiş hesab olunur.

3.      Ciddi əsas olduqda bələdiyyənin sədri və onun müavini bələdiyyənin iclasında bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə vaxtından əvvəl vəzifəsindən azad edilirlər.

4.      Bələdiyyənin sədri əmr və sərəncamlar verir, bələdiyyənin qərarlarını imzalayır.

5.      Bələdiyyə sədrinin müavini bələdiyyə sədrinin ona aid etdiyi məsələləri həll edir, bələdiyyə sədri olmadıqda isə müavin onun səlahiyyətlərini həyata keçirir.

IV. BƏLƏDİYYƏ AKTLARININ QƏBUL EDİLMƏSİ VƏ

QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ QAYDASI

 

1.        Bələdiyyə iclaslarında baxılan yerli vergilər və ödənişlərə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin içində iki səs çoxluğu ilə, digər qərarlar isə bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

2.        Bələdiyyə aktları dərc olunduğundan və ya əahliyə digər usulla elan edildiyi gündən qüvvəyə minir.

3.        Bələdiyyələrin normativ aktları təsdiq edildikdən sonra, "Normativ-hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra, özündə müddət göstərildikdə rəsmi dərc olunduğundan sonra qüvvəyə minir.

 

V. BƏLƏDİYYƏLƏRİUN, BƏLƏDİYYƏ ORQANLARININ VƏ ONLARIN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN MƏSULİYYƏTİNİN ƏSASLARI VƏ NÖVLƏRİ

 

 1. Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri hüquqa zidd hərəkətlərə və hərəkətsizliyə görə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət daşıyırlar.
 2. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərar və hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) məhkəməyə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada şikayət verilə bilər.

 

 

VI. BƏLƏDİYYƏ ÜZVLƏRİNİN VƏ BƏLƏDİYYƏ ORQANLARININ SÇKİLİ VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN STATUSU VƏ SOSİAL TƏMİNATLARI

 

1.      Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti beş ildir.

2.      Bələdiyyə üzvünün səlahiyyətləri onun seçildiyi gündən başlanır vəyeni bələdiyənin işə başladığı gün qurtarır.

Bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxsinin səlahiyyətləri onun vəzifəyə çeçildiyi gündən başlanır və yeni vəzifəli şəxsin seçildiyi gün qurtarır.

 1. Bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxsləri bələdiyyənin bu nizamnaməsinə uyğun olaraq öz səlahiyyətlərinin daimi əsasla icra edə bilərlər.
 2. öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə üzvlərinə, bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinə:

-           əmək haqqı bələdiyyə büdəsinin vəsaiti hesabına ödənilir;

-           səlahiyyət müddəti onun ümumi və fasiləsiz iş stajına daxil edilir.

 

     5. Bələdiyyə üzvünə müalicə olunması və istirahət etməsi üçün bələdiyyə büdcəsi hesabına iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul təminatı verilir.

     6. Bələdiyyə üzvləri səlahiyyət müddəti qurtardıqdan sonra yeni müddətə seçilmədikdə, bələdiyyə büdcəsinin vəsaiti hesabına üç ay ərzində müavinət alırlar.

 

 

VII. BƏLƏDİYYƏ ÜZVLƏRİNİN SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ  XİTAM VERİLMƏSİ ƏSASLARI VƏ QAYDASI

 

1.      Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə onların səlahiyyət müddəti qurtardıqda xitam verilir.

2.      Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə aşağıdakı əsaslara görə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər:

            2.1.bələdiyyə seçkiləri zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdə:

            2.2. öz arzusu ilə bələdiyyə üzvlüyündən çıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə:

            2.3. bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər üçün qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi aşkar edildikdə;

            2.4. qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında məsul vəzifə tutduqda;

            2.5. dörd aydan artıq müddətdə xastəliyi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirilməsinin qeyri-mümkünlüyü barədə məhkəmə tərəfindən təşkil edilmiş xüsusi həkim komissiyasının rəyi olduqda;

            2.6.  bələdiyyə iclalarını azı üç dəfə üzürsüz səbəbdən buraxdıqda

 

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin itirilməsi

əsasları və qaydası

 

 1.      Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri aşağıdakı hallarda itirilmiş hesab edilir.

            barəsində məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qərarı olduqda;

            fəaliyyət qabliyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətini məhkəmə tərəfindən müəyyən dildikdə;

            Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından çıxdıqda, başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə və ya digər dövlət qarşısında öhdəlik götürdükdə;

            vəfat etdikdə;

            məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə və ya itkin düşmüş hesab edildikdə.

4.          Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi və səlahiyyətlərinin   

        itirilməsi bələdiyyə iclasının sadə səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qərarı əsasında  

        həll edilir.

 

  Qeyd: 2-ci bəndin, 2.1-ci, 2.2-ci, 2.3-cü, 2.5-ci yarımbəndlərində və 3-cü bəndin 3.1-ci, 3.3-cü, 3.5-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda, bələdiyyənin qərarı məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarından sonra qəbul edilir.

 

 

VIII. BƏLƏDİYYƏ ÜZVLƏRİNİN, BƏLƏDİYYƏ ORQANLARININ

VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN HÜQUQLARI ÜÇÜN TƏMİNATLAR

 

 

1.          Bələdiyyənin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş hüquqlarının məhdudlaşdırılması qadağandır.

2.          Konstitusiya quruluşunun qorunması, ölkənin müdafiəsi və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə vətəndaşların yerli özünüidarənin həyata keçirilməsi hüquqları yalnız qanuna əsasən və qanunda müəyyənləşdirilmiş müddətə məhdudlaşdırıla bilər.

3.          Bələdiyyənin qəbul etdiyi qərarlar bələdiyyənin ərazisində yerləşən hüquqi və fiziki şəxslərin hüquqi və səlahiyyətlərinin pozulmasına yönəldilə bilməz.

4.          Bələdiyyənin öz səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi qərarlar təşkilati-huquqi formasından asılı olmayaraq, bələdiyyənin ərazisində yerləşən bütün hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən hökmən icra edilməlidir.

5.          Bələdiyyə qərarları onları qəbul etmiş orqan tərəfindən ləğv oluna və ya məhkəmənin qərarı il etibarsız sayıla bilər.

6.          Bələdiyyə qərarlarının icra edilməməsi qanuna müvafiq surətdə məsuliyyətə səbəb olur.

7.          Bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşlar, bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsləri dövlət hakimiyyəti orqanlarının və dövlətin vəzifəli şəxslərinin, bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin, bələdiyyənin yaratdığı hüquqi şəxslərin, habelə ictimai birliklərin bələdiyyənin hüquqlarını pozan aktlarının etibarsız sayılması barədə habelə bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinin hüquqlarının, şərəf və ləyaqətlərinin müdafiəsi ilə əlaqədar məhkəməyə iddia verilə bilər. 

 

 

IX. BƏLƏDİYYƏ QULLUĞU TƏŞKİLİNİN

ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDASI

    

1.      Bələdiyyə orqanlarında vəzifə tutan şəxslər bələdiyyə qulluqçularıdır.

2.      Bələdiyyə sədri və bələdiyyənmin icra aparatı struktur bölmələrinin rəhbərləri bələdiyyə qulluğu ilə bağlı təşkilati rəhbərliyi həyata keçirir.

3.      Bələdiyyə icra aparatının tərkibi bələdiyyənin fəaliyyət göstərdiyi ərizədən, qarşıda duran vəzifələrdən və maliyyə vəsaitindən asılı olaraq, bələdiyyə tərəfindən təyin olunan idarə rəisləri və rəis müavinlərindən, şöbə müdirləri və onların müavinlərindən, mütəxəsislərindən, müfəttişlərdən və digər işçilərdən təşkil olunur.

 

              X. YERLİ ÖZÜNÜİDARƏNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN İQTİSADİ 

         VƏ MALİYYƏ ƏSASLARI, BƏLƏDİYYƏ MÜLKİYYƏTİNƏ SAHİBLİYİN, 

           ONDAN İSTİFADƏNİN VƏ ONA SƏRƏNCAM VERİLMƏSİNİN ÜMUMİ QAYDASI

 

 1. Yerli özünüidarənin iqtisadi əsaslarını bələdiyyə mülkiyyəti, yerli maliyyə, dövlət mülkiyyətində olan və bələdiyyənin istifadəsinə verilmiş, bələdiyyə əhalisinin tələbatının ödənilməsinə xidmət edən əmlak təşkil edir.
 2. Bələdiyyə öz əmlakına dair mülkiyyətçi hüququna malikdir, yəni sərbəst olaraq əmlakına sahiblik edir, ondan istifadə edir və ona sərəncam verir.
 3. Bələdiyyə mülkiyyətinin tərkibinə yerli vergilər və ödənişlər hesabına formalaşan yerli büdcənin vəsaiti, bələdiyyənin büdcədənkənar fondları, bələdiyyə, habelə bələdiyyə torpaqları, bələdiyyə müəssisələri və təşkilatları, bələdiyyə mənzil fondları və qyri yaşayış binaları, dövlət mülkiyyətində və xüsusi mülkiyyətdə olmayan yollar, bələdiyyə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssisələri və digər daşınar və daşınmaz əmlak daxildir.
 4. Bələdiyyələr bələdiyyə mülkiyyətini idarə edirlər. Bələdiyyə mülkiyyətinin tərkibinə daxil olan əmlak barəsində mülkiyyət hüququnu bələdiyyələr, Azərbaycan Respublikasının Qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə bilavasitə əhali həyata keçirir.
 5. Qanunvericiliyə uyğun olaraq,  bələdiyyələr bələdiyyə mülkiyyəti obyektlərini fiziki və hüquqi şəxslərin müfəqqəti və ya daimi istifadəsinə, icarəsinə vrə bilər. Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada özgəninkiləşdirə bilər, habelə bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlak barəsində başqa əqdlər bağlaya bilər, özəlləşdirilən və ya istifadəyə verilən obyektlərdən istifadə şərtlərini, müqavilə və sazişlərdən, əhalinin mənafeyi naminə bələdiyyənin hüdudları daxilində olan torpaqlardan istifadə şərtlərini müəyyənləşdirə bilər.
 6. Bələdiyyə mülkiyyətin özəlləşdirilməsi qaydası və şərtlərini bələdiyyə müstəqil surətdə müəyyənləşdirir və özəlləşdirmədən daxil olan vəsaitlər bütünlükdə yerli büdcəyə daxil olur.
 7. Bələdiyyə mülkiyyətindən yalnız Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası  və "Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş bələdiyyə vəzifələri üçün istifadə oluna bilər.
 8. Dövlət bələdiyyə mülkiyyətini müdafiə edir, subsidiyalar, kreditlər, qrantlar vermək yolu ilə onun artmasına imkan yaradır.
 9. Qanuna uyğun olaraq bələdiyyə təsərrüfat fəaliyyəti ilə və qanunvericiliklə qadağan edilməmiş başqa fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün müstəqil hüquqi şəxslər yarada bilər, onların yenidən təşkili və ləğvi məsələlərini həll edə bilər.
 10. Bələdiyyə yaratdığı hüquqi şəxslərin fəaliyyət məqsədlərinin şərtlərini və qaydasını müəyyənləşdirir, onların məhsulunun (xidmətlərinin) qiymətlərini və tariflərini tənzimləyir, nizamnamələrini təsdiq edir, rəhbərlərini təyin və azad edir, fəaliyyətinə dair hesabatlarını dinləyir.
 11. Bələdiyyə yaratdığı hüquqi şəxslərin rəhbərləri ilə münasibəti mülki və əmək qanunvriciliyi, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətləri isə müqavilələr əsasında qurulur.
 12. Bələdiyyə ərazisinin kompleks sosial-iqtisadi inkişafında hüquqi və hüquqi şəxslərin iştirakını əlaqələndirə bilər.
 13. Bələdiyyə öz maddi və maliyyə vəsaitlərindən istifadə etməklə bələdiyyə ərazisinin abadlaşlaşdırılması, əhaliyə komunal xidmətlər göstərilməsi, sosial infrastruktur obyektlərinin tikintisi və təmiri, ərazi əhalisinin məişət və sosial-mədəni təlabatının ödənilməsi üçün zəruri məhsulların istehsalı, xidmətlərin göstərilməsi və digər işlərin görülməsi üçün sifarişçi kimi çıxış edə bilər.
 14. Bələdiyyə yerli əhalinin mənafeyi üçün qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola bilər.
 15. Azərbaycan Rspublikasının Qanunlarına uyğun olaraq bələdiyyə öz ərazisində hasil edilən təbii ehtiyyatların istifadəçilərindən haqq (o cümlədən natura şəklində) alır.
 16. Bələdiyyə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada və şərtlərlə məqsədli büdcədənkənar fondlar yarada bilər.
 17. Azərbaycan Rspublikasının Qanunlarına uyğun olaraq bələdiyyə lotereyalar buraxa bilər, kreditlər alıb-verə bilər, bələdiyyə bankları və digər maliyyə-kredit idarələri yarada bilər.
 18. Bələdiyyənin Nizamnaməsi qeydiyyata alındığı gündən qüvvəyə minir.