Digər normativ sənədlər


28.09.18 İSMAYILLI BƏLƏDİYYƏSİNİN NÖVBƏTİ BÜDCƏ İLİ - 2017-Cİ İL ÜÇÜN YERLİ BÜDCƏNİN NƏZƏRDƏ TUTULAN GƏLİR VƏ XƏRCLƏR S M E T A S I

 

                                                                                                         "TƏSDİQ EDİRƏM”

                                                                                              İSMAYILLI  BƏLƏDİYYƏSİNİN

                                                                                               SƏDRİ:                  P.Ə.Ağayev

                                                                                                              M.Y

 

 İSMAYILLI    BƏLƏDİYYƏSİNİN  NÖVBƏTİ  BÜDCƏ  

İLİ  - 2017-Cİ İL  ÜÇÜN    YERLİ  BÜDCƏNİN  NƏZƏRDƏ 

TUTULAN  GƏLİR  VƏ  XƏRCLƏR

S  M E  T  A S  I

                                                                                                                                   = AZN=

     Yerli büdcənin gəlirləri 

  Gəlirlərin cəmi: /mədaxil hissəsi/                                                      -172900

                                                

                      1.1. Vergilərdən daxilolmalar                                        - 47800

1.1.1.2.    Mənfəət vergisi                                                                       - 

1.1.3.       Mülkiyyətdən vergilər                                                           - 47800

1.1.3.1.0. Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi                                              - 26500

1.1.3.2.0. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi                                              -  21300

1.1.4.10.  Mədən  vergisi                                                                       -

 

           1.2.  Sosial ayırmalar                                                                 -                                  

1.2.1.      Sosial  təminata ayırmalar                                                        -

1.2.1.1.   İ.Ə.G.F.H  sosial ayırmalar                                                       -

1.2.1.2.   M.İ.Ə.H sosial  ayırmalar                                                          -

                 

           1.3. Qrantlar                                                                               -

1.3.1.  Xarici  hökümətlərdən daxil  qrant                                              -

1.3.2.  Beynəlxalq  təşkil.daxil olan qrant                                                -

1.3.3.  Dövlət idarəetmə sektorunun  digər  həlqələrindən                        -

          daxil  olan qrantlar

 

          1.4. Digər  gəlirlər                                                                         - 125100

1.4.1.       Mülkiyyətdən  gəlirlər                                                             -  18500

1.4.1.1.2. Maliyə  və  qeyri - maliyyə  müəssisə

                və  idarələrdən daxilolmalar                                                   -

1.4.1.7.    Torpağın  icarə haqqı                                                             -  18500

1.4.2.0.    Mal  və xidmətlərin  satışından  daxilolmalar                         -  106600

1.4.2.1.8. Torpağın satışından  daxilolmalar                                          -  75000

1.4.2.2.    İnzibati  tədiyyələr və  rüsumlar                                             -  8000  

1.4.2.2.1. Sair  rüsum  və ödənişlər                                                        -  8000

            a) Avtomobil  dayanacaqlarından                                                -   4200

            b) Mehmanxana  rüsumu                                                              -    300

            c) Sair   rüsumlar (Reklam  yerindən)                                         -   3500

1.4.2.3.0.0.Qeyri kommersiya  təşkilatlarının  kommersiya

                 fəaliyyətindən  gəlirlər                                                       -    23 600

1.4.2.3.1.   Ödənişli  xidmətlərdən daxilolmalar                                  -     1 200

             a) Sanitar  xidmət obyektlərindən                                           -     1 200   

             b) Yuyucu  sexindən                                                                -    1 200

             c) Qaynaq  sexindən                                                                -    1 200     

             e)

1.4.2.3.2.8.Qrantlar  və  digər təmənnasız  yardımlar                          -

1.4.2.3.2.9.Qanunvericiliyə uyğun  olaraq  digər

                   gəirlər  və daxilolmalar                                                    -    20 000

1.4.4.          Könüllü  köçürmələr                                                         -

1.4.5.          Sair  gəlirlər    

                                                                 

       

2017-CI İL   ÜÇÜN İSMAYILLI  BƏLƏDİYYƏSİNİN

BÜDCƏSİNİN   XƏRCLƏRİ

                                                                                                                                 = AZN =  

 

           Xərclərin  cəmi: /məxaric hissəsi/                                          -   172900

                             I.İdarəetmə  xərclərinin cəmi:                              -   103353

210000. Əməyin ödəniş fondu                                                              -   71053

211000. Əmək  haqqı                                                                           -   58240

211100. Ştatda olan işçilərin əmək haqqı                                             -   43680

211200. Ştatdankənar işçilərin  əmək haqqı                                         -         -

211300. Sair pul ödənişləri /maddi yardım və əlavə əmək haqqı/         -  14560

211300. Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair  pul ödəmələri                      -

212000. Əmək  haqqına  üstəlik / 22% /                                                 -    12813

220000. Malların alınması və xidmətlərin haqqının ödənilməsi            -     15100

221100. Dəftərxana ləvazımatı, sair təsərrüfat məqsədləri üçün mal və

             materiallar alınması.                                                               -        1 000

222000. Ezamiyyətlər və xidməti səfərlər, işçilərə kompesasiya ödənişləri – 1700

223000. Nəqliyyat xidmətləri  haqqının  ödənilməsi                               -    4 400

223100. Yanacaq  və  sürtkü mareiallarının  alınması                              -    2 400

224000. Kommunal  və  kommunikasiya xidmət  haqqının ödənilməsi  -     3 350

224100. Elektrik  enerjisi  haqqının ödənilməsi                                        -     500

224200. Qaz  haqqının  ödənilməsi                                                            -    1 500

224300. Su  haqqının  ödənilməsi üçün                                                    -      350

224900. Poçt   rabitə  xidmətləri                                                               -     1 000

225410. İnventar  və  avadanlıqların alınması                                          -     2250

226200. Abadlaşdırma xidmətləri  haqqının  ödənilməsi                          -

280000. Digər  xərclər                                                                              -   11200

282100. Sair  xərclər                                                                                 -  1500

282200. Əsaslı  xərclər  (təmir xərcləri)                                                  -   9000

282300. Bank  xərcləri                                                                               -     700

310000. Qeyri – maliyyə aktivlərinin alınması (əsas fondlar)                  -   6000

311100. Bina və tikililər                                                                           -

311120. Qeyri  yaşayış  binaları                                                               -

311130. Digər  tikililər                                                                             - 

311200. Maşın  və  avadanlıqlar                                                               -

311210. Nəqliyyat vasitələrinin  alınması                                               -

311220. Digər  maşın  avadanlıqları                                                         -

311320. Qeyri – maddi aktivlər                                                               -  6000

312000. Maddi - istehsal ehtiyatları                                                        -

 

II. SOSİAL  MÜDAFİƏ PROQRAMLARININ 

MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ    ÜÇÜN  NƏZƏRDƏ 

                                    TUTULAN  XƏRCLƏR                                            - 69574

 

1.  Təhsil  və mədəniyyət  sahəsində                                                       -     2500

2.  Şəhərdaxili  yolların tikintisi  və  saxlanılması                                   -   34200

3. Şəhərdaxili  elektrik  və qaz  xətlərinin  təmiri                                     -      

4. Şəhərin  su  və kanalizasiya  təsərrüfatının  saxlanılması  və inkişafı  -   

5. Qəbristanlıqlarınvə abidələrin qorunması üçün                                     -    4500

6. Ticarət  və  Məişət və İctimai  iaşə  xidməti təşkilinə şərait

    yaradılması üçün                                                                                  -       1000

7. KIV-in fəaliyyətinə şərait  yaradılması  üçün                                      -       1 500

8. Kimsəsizlərə, qocalara, şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə və

   imkansızlara  və s. yardım göstərilməsi                                               -        8407

9. Kütləvi  tədbirlərin  keçirilməsi üçün                                                  -      2 700

10. İstedadlı uşaqlara əlavə  yardım  göstərilməsi                                    -     1740

11. Fiziki tərbiyə  və  idmanın inkişafı  üçün                                            -     1 500

12. Yeni  iş  yerlərinin açılması  və  təşkili üçün                                    -      

13. Dəfn və yas mərasimlərinin keçirilməsi üçün                                    -      3500

14. Xarici ölkə təşkilatları ilə işgüzar əməkdaşlıq üçün əlaqə xərcləri    -       1000

 

             III. İQTİSADİ  İNKİŞAF PROQRAMLARININ  MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

                      ÜÇÜN  NƏZƏRDƏ TUTULAN  XƏRCLƏR                                 -      1000

 

1. Sənaye  müəssisələrinin  işə salınması  və  təşkili                              -     1500

2. Aqrar  sahənin  inkişafı üçün                                                              -      1000

 

              IV. EKOLOJİ  PROQRAMLARIN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ  ÜÇÜN 

                   NƏZƏRDƏ TUTULAN  XƏRCLƏR                                                 -       4 500

 

1. Şəhər ərazisinin yaşıllaşdırılması, abadlaşdırılması və  saxlanılması

    üçün  ayrılan xərclər                                                                          -     3 500

2. Sanitariya tədbirlərinin həyata keçirilməsinə kömək                           -     1000

 

                            V.  EHTİYYAT FONDUNUN  XƏRCLƏRİ                             -    10000           

 

 

   İsmayıllı   Bələdiyyəsinin

                 BMDK-nın sədri:                             Raman Ağayev